About ASCII Art
The collection
Alfred E. Neuman - Mad magazine - What, me worry?
Note: You can click on the button above to toggle light and dark.
You can also click on the button that floats on the right side of the screen. --->

                   .M
                 .:AMMO:
            .:AMMMMMHIIIHMMM.
       ....  .AMMMMMMMMMMMHHHMHHMMMML:AMF"
       .:MMMMMLAMMMMMMMHMMMMMMHHIHHIIIHMMMML.
         "WMMMMMMMMMMMMMMMMMMH:::::HMMMMMMHII:.
      .AMMMMMMMHHHMMMMMMMMMMHHHHHMMMMMMMMMAMMMHHHHL.
     .MMMMMMMMMMHHMMMMMMMMHHHHMMMMMMMMMMMMMHTWMHHHHHML
     .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHMHMMHHHHIII:::HMHHHHMM.
     .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHMHHHHHHIIIIIIIIHMHHHHHM.
     MMMMMMMMMMMMMMMMMHHMMHHHHHIIIHHH::IIHHII:::::IHHHHHHHL
     "MMMMMMMMMMMMMMMMHIIIHMMMMHHIIHHLI::IIHHHHIIIHHHHHHHHML
     .MMMMMMMMMMMMMM"WMMMHHHMMMMMMMMMMMLHHHMMMMMMHHHHHHHHHHH
    .MMMMMMMMMMMWWMW""YYHMMMMMMMMMMMMF""HMMMMMMMMMHHHHHHHH.
    .MMMMMMMMMM W" V             W"WMMMMMHHHHHHHHHH
    "MMMMMMMMMM".                 "WHHHMH"HHHHHHL
    MMMMMMMMMMF .                     IHHHHH.
    MMMMMMMMMM .                 .    HHHHHHH
    MMMMMMMMMF. .                . .    HHHHHHH.
    MMMMMMMMM .   ,AWMMMMML.       ..  . .   HHHHHHH.
   :MMMMMMMMM". . F"'  'WM:.     ,::HMMA, . .   HHHHMMM
   :MMMMMMMMF. . ."     WH..   AMM"'   " . .  HHHMMMM
   MMMMMMMM . .   ,;AAAHHWL"..   .:'          HHHHHHH
   MMMMMMM:. . .  -MK"OTO L :I..  ...:HMA-.       "HHHHHH
 ,:IIIILTMMMMI::.   L,,,,. ::I..  .. K"OTO"ML      'HHHHHH
 LHT::LIIIIMMI::. .   '""'.IHH:..  .. :.,,,,      ' HMMMH: HLI'
 ILTT::"IIITMII::. .     .IIII.   . '""""       ' MMMFT:::.
 HML:::WMIINMHI:::.. .     .:I.   .  . . .    ' .M"'.....I.
 "HWHINWI:.'.HHII::..     .HHI   .II.  . .   . . :M.',, ..I:
 "MLI"ML': :HHII::...    MMHHL   ::::: . :..   .'.'.'HHTML.II:
  "MMLIHHWL:IHHII::....:I:" :MHHWHI:...:W,," '':::.   ..' ":.HH:II:
   "MMMHITIIHHH:::::IWF"  """T99"' '""  '.':II:..'.'..' I'.HHIHI'
    YMMHII:IHHHH:::IT..   . .  ... . .  ''THHI::.'.' .;H.""."H"
     HHII:MHHI"::IWWL   . .   .  . .   HH"HHHIIHHH":HWWM"
     """ MMHI::HY""ML,     ...   . .. :" :HIIIIIILTMH"
        MMHI:.'  'HL,,,,,,,,..,,,......,:" . ''::HH "HWW
        'MMH:..  . 'MMML,: """MM""""MMM"   .'.IH'"MH"
        "MMHL..  .. "MMMMMML,MM,HMMMF  .  .IHM"
         "MMHHL  .. "MMMMMMMMMMMM" . . '.IHF'
          'MMMML  .. "MMMMMMMM" .   .'HMF
           HHHMML.          .'MMF"
          IHHHHHMML.        .'HMF"
          HHHHHHITMML.      .'IF..
          "HHHHHHIITML,.    ..:F...
           'HHHHHHHHHMMWWWWWW::"......
            HHHHHHHMMMMMMF"'........
            HHHHHHHHHH............
             HHHHHHHH...........
              HHHHIII..........
              HHIII..........
               HII.........
               "H........
                ......